Агрантқәа

CSSPагранттә еибыҭашьа ихықәкны иамоуп еиуеиԥшым ауаажәларратә гәыԥқәа рхаҭарнакцәа. Арахь абжьгаратә гәыԥқәеи, аналитикатә центрқәеи, аексперттә еилазаарақәеи ауаажәларратә активистцәеи аҵанакуеит. CSSP аус аднаулоит даара злыҵшәа бзиоу агранттә хархәашьа. Уи апроект COBERM иалагӡаны иаԥҵан, насгьы адизаини, аилазаашьеи, аҟаҵашьеи, анапхгараҭашьеи ирызку азҵаарақәа еиднакылоит.

CSSP апроект иалагӡаны жәабран 17 2018 ш. апроекттә еицлабра шшьаҭаркыз ирылаҳәан. Аицлабра иазку аинформациа «Нужнаиа» агазеҭ аелектронтә даҟьеи АБАЗА – ТВ аӡыргаратә цәаҳәеи рыла ирыларҵәан. Насгьы атәылатәи уаажәларратә еиҿкаарақәа асубиектқәа жәпакы рҟынӡа аинформациа аинтернет ала ишьҭыз ашәҟәқәа рыла инаган. Уи адагьы, Ацентр «Апроспект» аҿы апроекттә еицлабра алаҳәара аҽны, зхы алазырхәыр зҭахыз зегьы ирыдгалахон аицлабра иазку еиуеиԥшым аинформациа – аицлабра амҩаԥгашьа, аҿҳәара, насгьы ацхыраареи анапхгареи аиура.

Календарь событий